แจ้งเลื่อน! การจัดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แจ้งเลื่อน! การจัดงานประชุมวิชาการเครือข่าย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร สมัคร ลงทะเบียน และส่งผลงานวิชาการ/งานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

การรับสมัครการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

การรับสมัครการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

ประเภทผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

1) งานห้องสมุด
2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
3) งานบริหารสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

1) งานห้องสมุด
2) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
3) งานบริหารสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

o รางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดีเด่น
  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
o ผู้นำเสนอทุกคน ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

รางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

o รางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดีเด่น
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
o ผู้นำเสนอทุกคน ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ


ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กำหนดการ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์ ปราณี
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
   ผอ.สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

09.00 – 12.00 น.

การเสวนาวิชาการเรื่อง
  "ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วิทยากร โดย ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานฯ เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
ผู้ร่วมเสวนา ตัวแทนจากสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

13.00 – 17.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
1. งานห้องสมุด
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
3. งานบริหารสำนักงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

17.00 – 18.00 น.

การประชุมพิจารณาการตัดสินของของคณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ
(คณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ)

18.00 – 21.30 น.

งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11
- การประกาศและมอบรางวัลผู้ชนะการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา

09.00 – 12.00 น.

การประชุมผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11
(การพิจารณาและมอบการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายวิชาการฯ ครั้งที่ 12)

13.00 – 16.30 น.

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์

ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว

วัดวรนาถบรรพต (เขากบ)
อุทยานสวรรค์
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด
พระตำหนัก เจ้าแม่กวนอิมพันมือ
S cafe' and Bistro
April's Brasseries
นายตี๋ลูกชิ้นปลากราย
Benny's Cafe.Restaurant